درباره ما

ترکیبی از کیفیت بالا و دقیق خدمات به مشتریان ما که متعهد به ارائه یک محصول شرکت ما آغاز شده در سال 1996 با نام unox imes فعالیت های صنعتی در منطقه است.از روز اول تولید شرکت ما این است که جدی در مورد برنده شدن شیر برقی و فعال تجارب برای کاربران تغییر شرایط بازار شرکت ما شده است راه حل همکاری با مکمل خطوط محصول وارداتی توسط تاسیسات صنعتی.

درباره ما

محصولات ویژه